Kontakt

 

Witamy na stronie internetowej

Przedsiębiorstwa MAX Sp. z o.o.

 

  Naszą filozofią jest budowanie satysfakcji kontrahentów poprzez połączenie wysokiej jakości z terminową realizacją każdego zamówienia. Zadowolenie naszych dotych-

czasowych zleceniodawców jest dla nas miarą

osiągniętego sukcesu i katalizatorem ciągłego,

dynamicznego rozwoju firmy.
Specjalizujemy się w:

 

   - projektowaniu narzędzi tłocznych wraz z

     doradztwem technologicznym dla branży

     samochodowej;

   - wykonawstwie modeli odlewniczych;

   - produkcji odlewów żeliwnych;

   - obróbce zgrubnej produkowanych wyrobów. 

 

 

 

W okresie od dnia 01 sierpnia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku Przedsiębiorstwo „MAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Dotacje na

kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20144-2020 pod tytułem „Dotacja na kapitał obrotowy dla

Przedsiębiorstwa „MAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

 

Wartość projektu: 214 339,26 PLN (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 26/100).

Wysokość dofinansowania: 100% wartości projektu; 214 339,26 PLN.

 

Rezultaty projektu: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. Cel projektu został zrealizowany w 100%.

 

 

Copyright © 2020 Przedsiębiorstwo MAX Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga! Ten serwis używa plików cookie. Polityka Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo MAX Sp. z o.o.

 

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; Home 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi

sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

 

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;